En björn i morgonstund.

Jaga björn

Björnen har funnits utspridd över hela Sverige, undantaget Gotland. Brunbjörnen, som är den art vi har i Sverige, fanns det 1 700 stycken av fram till mitten av 1800- talet, då staten uppmuntrade björnjakt och en skottpeng på 50 kronor infördes. Detta är den största anledningen till varför vi idag endast hittar brunbjörnen i de norra landskapen. I dag bedrivs det endast skyddsjakt på björn, i den mån man anser att björnen är en fara för människa eller boskap. Detta sker i samarbete mellan Naturvårdsverket och det beröra landstinget. Naturvårdsverket bestämmer tiden, platsen och antalet björnar som får fällas. Björnen blev fridlyst 1913.

En svårfångad bjässe

det är svårt att jaga björn. Detta beror på att björnen, av naturen, är ett mycket skyggt djur. Det beskrivs som passivt aggressivt och anfaller endast då det känner sig hotat, när dess ungar är i fara eller när någon hotar att stjäla dess föda. Inträffar inte något av dessa situationer så är chansen liten att möta björn. Bestämmer mans sig för att jaga björn ska man ha i åtanke att den dödliga träffytan är mycket liten, och om man inte fäller björnen med första skottet får man handskas med konsekvenserna. En skadad björn är oberäknelig och livsfarlig. De rör sig inte heller som en älg till exempel, de undviker öppna ytor utan trivs bäst bland stenbumlingar och buskage.

Björnpasset för ökad kunskap

Innan varje jaktsäsong rekommenderar Svenska Jägarförbundet att man skjuter björnpasset. Det är ett prov som ska genomföras för att öka kunskapen kring björnen, allt för att bedriva en så säker jakt som möjligt. Björnpasset är indelat i tre olika skytteprov med olika krav och på olika distanser. I modern historia finns endast två dödsfall där björn ligger bakom skadorna. Det sker däremot en mängd attacker på jägare och hundförare, där björnen lämnar sitt offer levande, vilket tyder på att denne i grund och botten är en fredlig allätare som endast försöker skydda sin familj och sina ungar. Björnen har spelat en stor roll i historien där den tillsammans med vargen är ett ständigt hot mot människan.